29 สิงหาคม 2551

แผนการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กฎหมายที่ควรรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คาบ / ชั่วโมง
1.มาตรฐานการเรียนรู้
มฐ. ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
มฐ. ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครอง ในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัธทาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. สาระสำคัญ
1. กฎหมายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม เราทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน แต่สิทธิและเสรีภาพของทุกคนต้องไม่เข้าไปก้าวก่ายสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ดังนั้นจึงมีกฎหมายออกมาเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม กฎหมายที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
2. สิทธิเด็ก เด็กทุกคนที่เกิดมามีสิทธิที่สำคัญคือ สิทธิที่จะมีชีวิติอยู่ สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิที่จะมีส่วนร่วม ดังนั้นสิทธิต่างๆ ของเด็กจะได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.รู้และเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ (มฐ.ส 2.2 ข้อ 2)
2.เข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจตามรัฐธรรมนูญ (มฐ.ส 2.2 ข้อ 2)
3.เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันระดับอำเภอ (มฐ.ส 2.1 ข้อ 2)
4.ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง (มฐ.ส 2.1 ข้อ 2)
5.รู้และเข้าใจในเรื่องสิทธิเด็ก การคุ้มครอง ปกป้องตนเองและผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน
(มฐ.ส 2.1 ข้อ 2)
4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของรัฐธรรมนูญ
2. นักเรียนสามารถบอกคุณค่าและเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจตามรัฐธรรมนูญ และความสำคัญรัฐธรรมนูญได้
3. นักเรียนมีความเข้าใจเรื่อง การแบ่งแยกอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน
4. นักเรียนมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและเหมาะสมกับวัย
5.นักเรียนมีความรู้เรื่องสิทธิเด็กที่ควรทราบ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. กิจกรรมการเรียนรู้ (กำหนดขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป)
5.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ครูกับนักเรียนพูดคุยสนทนาแจ้งผลการเรียนที่คาดหวังให้นักเรียนทราบถึงเนื้อหาบทเรียน

5.2 ขั้นดำเนินการเรียนการสอน
ครูอธิบาย(การบรรยาย) ให้ความรู้แก่นักเรียนให้ทราบถึงเนื้อหาบทเรียนความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายอื่นๆ การแบ่งแยกอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และเหมาะสมกับวัย

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม คึกษาเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ ตามห้วข้อแต่ละอำนาจ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อำนาจนิติบัญญัติ
กลุ่มที่ 2 อำนาจบริหาร
กลุ่มที่ 3 อำนาจตุลาการ
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา นำเสนอผลงาน อภิปรายหน้าชั้นเรียนจนครบทุกกลุ่ม ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ครูอธิบายเพิ่มเติม
ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในบทเรียน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล ในหนังสือเรียน
ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับสัญชาติในหนังสือเรียน จากนั้นร่วมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็น
จากนั้นครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับสัญชาติว่าผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติอาจถูกถอดถอนสัญชาติไทยได้โดยสรุปเป็นแผนบนกระดาน
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน เลือกกฎหมายมาแต่ละอย่าง โดยครูกำหนด ให้ ดังนี้
* กฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคล
* กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ
* กฎหมายทะเบียนราษฏร์
* กฎหมายเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา นำเสนอผลงาน อภิปรายหน้าชั้นเรียนจนครบทุกกลุ่ม ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ครูให้นักเรียนศึกษาและอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวสิทธิเด็กกับ ครูอธิบายเพิ่มเติม
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ตามความเหมาะสม โดยครูกำหนดหัวข้อตามสิทธิของเด็ก ที่สำคัญ 4 หัวข้อ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สิทธิที่จะมีชีวิติอยู่
กลุ่มที่ 2 สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง
กลุ่มที่ 3 สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
กลุ่มที่ 4 สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี เป็นต้น แล้วส่งตัวแทนออกมา นำเสนอผลงาน อภิปรายหน้าชั้นเรียนจนครบทุกกลุ่ม
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง สิทธิของเด็ก

5.3 ขั้นสรุป
1. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปการเรียนการศึกษาร่วมกัน
2. ให้นักเรียนทำกิจกรรมแบบฝึกหัด เรื่อง กฎหมายที่ควรรู้
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียน
4. ให้นักเรียนทำแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัย
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.ใบงาน แผนการแบ่งอำนาจ ตัวอย่างรูปเล่มรัฐธรรมนูญ
2.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.4
3.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.4
4.ห้องสมุด และทางอินเตอร์เน็ต
7.การวัดและการประเมินผล
7.1 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากเข้าร่วมกิจกรรมการชักถาม ถามตอบ ,ตรวจใบงาน,งานกลุ่มแบบฝึกหัด , นักเรียนได้คะแนนร้อยละ60 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
7.2 การประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีเกณฑ์คะแนนดังนี้
คะแนน 9 - 10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7 - 8 ระดับ ดี
คะแนน 5 - 6 ระดับ พอใช้
คะแนน 0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุง8. การนิเทศ / ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ได้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของ นายวินัย กันทะสอน แล้วมีความคิดเห็น ดังนี้
1. เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
( ) ดีมาก ( ) ดี
( ) พอใช้ ( ) ควรปรับปรุง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้นำเอกกระบวนการเรียนรู้
( ) ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม นำไปใช้ได้จริง
( ) ที่ยังไม่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ…………………………………. ลงชื่อ………………………………… (…………………………………….........) (……………….……………………..)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลงชื่อ…………………………………
( …………………………….)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา


ไม่มีความคิดเห็น: